Kodeks korporativnog upravljanja

Zapisnik sa nastavka redovne sednice skupstine sa donetom Odlukom - 22.07.2013. godine

Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja o poslovanju 2012

Odluka o raspodeli dobiti 2012

Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2012-2013

Godisnji izvestaj 2012

Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2011.godinu

Odluka o raspodeli ostvarene dobiti u finansijskim izvestajima za 2011.godinu

Godisnji finansijski izvestaj

Izjava

Izvestaj revizora 2011 Vojvodinaput Pancevo

Godisnji izvetaj o poslovanju drustva za 2011.god

Napomene uz finansijske izvestaje 2011